Başkan

Prof. Dr. TOMRİS TÜRMEN

Mesajı

Demokratik toplumlarda, halkın sesi en etkin biçimde Sivil Toplum Kuruluşları (STKlar) aracılığı ile duyurulur. Sivil Toplum, çıkar gözetmeksizin, kendi konusu ile ilgili görüşleri, istekleri, devlete ve tüm topluma ulaştırır. Eksiklere dikkat çeker, değişik çözüm önerileri getirir ve olayları izleyerek, savunuculuk yaparak bir baskı unsuru görevi görür.

Sivil toplumun güçlü olmadığı toplumlarda, toplumla devlet arasındaki ilişki tek yönlü menfaate dayanan bir ilişkidir. Toplumun önemli konularda örgütlenemediği, sessiz kaldığı, kararlara katılmadığı demokrasiler, eksik demokrasilerdir. 

Uluslararası Çocuk Merkezi, STK olarak toplumda tüm bireylerin, özellikle her yaştaki çocukların, gençlerin, kadınların üretken, sağlıklı, şiddetten uzak yaşamaları için çalışmalarını etkili bir biçimde sürdürmektedir. Araştırma yaparak, kanıta dayalı verileri kullanarak, sağlık ve insan hakları konularını özgürce savunmaktadır.

Yenidoğan sağlığı, erken çocukluk dönemi, beslenme, çocuk sağlığı ve hakları, kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar, çocuk ve adalet, adolesan ve gençlerin sağlığı ve hakları, kadın sağlığı, üreme sağlığı ve hakları öncelikli çalışma konularımızdır. 

Uluslararası Çocuk Merkezi, aynı konuda çalışan öteki STK’ lar ile ağ kurmayı, onları desteklemeyi, özellikle taban örgütlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Merkezin yaptığı çalışmalar etkinlik raporlarımızda özetlenmiştir.

Uluslararası Çocuk Merkezi, herkesin eşit bir birey olarak özgürce yaşadığı, sağlıklı, insan haklarına dayanan bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmayı sürdürecektir.

Hakkında

2003 – 2006 Genel Direktör Temsilcisi , Dünya Sağlık Örgütü(WHO),Cenevre, İsviçre

2000 – 2003 Aile ve Toplum Sağlığı İcra Direktörü, WHO, Cenevre

1998 – 2000 Başdanışman, WHO İcra Direktörü, Cenevre

1995 – 1998 Aile ve Üreme Sağlığı İcra Direktörü, WHO, Cenevre

1992 – 1995 Aile Sağlığı Direktörü, WHO, Cenevre

1990 – 1991 Müsteşar Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı, Ankara

1989 – 1990 Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürü, Sağlık Bakanlığı, Ankara

1988 – 1989 Pediatri Profesörü, Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1985 – 1988 Pediatri Doçenti, Anne ve Yenidoğan Bölümü Singapur Ulusal Üniversitesi, Singapur

1981 – 1985 Pediatri Doçenti, Yenidoğan Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1978 – 1980 Araştırma Fellow’u, McGill Üniversitesi, Montreal, Kanada

1976 – 1978 Pediatri Yardımcısı Doçenti, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1974 – 1976 Uzman Doktor, İslamabad Devlet Polikliniği, Pakistan

1971 – 1974 Asistan ve Başasistan, New York Tıp Fakültesi, New York, ABD

1964 – 1970 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ( MD ), Ankara

 1960 – 1964 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul (BA )

 

 DİPLOMALAR:

Tıp Doktoru (1970); Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (1974); Araştırma Fellow’u

(1978 – 1980); Amerikan Pediatri Board Diploması (1981); Neonatoloji – Perinatoloji Üst Uzmanlık Diploması (1984)

 

ÖDÜLLER:

McGill Üniversitesi Fellow’u (1979); Hacettepe Üniversitesi Fahri Doktora (1977); Royal College of Obstetrics and Gynecology, Fellow and eundum Londra (1998); FIGO Kadın Sağlığı Ödülü (2000)

 

DİLLER:

İngilizce (Çok İyi ), Fransızca ( İyi ), Türkçe (Anadil)

 

MESLEK YAŞAMI:

Dr. Türmen’in meslek yaşamı, çalıştığı kurumlar ve ülkeler bakımından özellik göstermektedir.Kuvvetli bir toplum sağlığı yaklaşımı ile, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yenidoğan Dönemi uzmanlığı eğitimi almıştır. Hem akademik kariyer yapmış, hem Pakistan , Kanada, Amerika, Singapur gibi ülkelerde çalışmış. Ve eğitime katkıda bulunmuş, hem de Türkiye’de devlet hizmetinde bulunmuştur. Son 14 yıldır WHO’da uluslararası toplum sağlığı programlarını yürütmektedir.

1970’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, Amerika’da New York Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Uzmanlığı ihtisası yapmış (1971 -1974), asistan ve başasistan olarak hasta bakımına ve talebe eğitimine katkıda bulunmuştur.

1974 – 1976 yılları arasında, Pakistan’da İslamabad Devlet Polikliniği’nde çalışmış ve büyük bir hasta kitlesine hizmet veren bu kuruluşun kadın sağlığı, gebelik, doğum, yenidoğan ve aile planlaması servislerinin planlanmasına ve sağlık personelinin eğitimine katkıda bulunmuştur. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2 yıl Yardımcı Doçent olarak çalıştıktan sonra, Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları konusunda üst eğitim almak üzere McGill Üniversitesi’ne (Montreal, Kanada) kabul edilmiştir (1978-1980). Oradaki araştırmaları erken doğan bebeklerin solunum yetersizliklerinin, farmokolojik maddelerle tedavi edilebilmesi konusunda yoğunlaşmış ve McGill Üniversitesi Tıp Konseyi tarafından kendisine “Araştırmacı Bilimadamı” ünvanı verilmiştir.

1985-1988 yılları arasında, Singapur Ulusla Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anne ve Yenidoğan Bölümünde, erken doğan ve hasta yenidoğan bebeklerin yoğun bakımlarının planlanması, denetlenmesi, izlenmesi ve bu konuda doktorların, hemşirelerin ve sağlık personelinin eğitilmesi yönünde çalışmıştır.

Türkiye’de 1976-1978 yılları arasında, yardımcı doçent olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ni kurmuş ve geliştirmiştir. Bu bölüme bağlı Anne Sağlığı ve Yüksek Riskli Yenidoğan Bebek İzleme Polikliniği ile bu konuya yeni bir yaklaşım ve hizmet getirilmiştir.

1981 yılında doçent olan Dr.Türmen, maternal, prenatal ve neonatal sağlıkla ilgili tıp talebelerine, hemşirelere ve çocuk doktorlarına eğitim programları oluşturmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğindeki Yenidoğan Bölümü, Bölgesel Referans Merkezi olmuştur. Bu dönemde, Dr. Türmen Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaparak, ulusal sağlık programlarında anneler, bebekler ve çocuklar için temel sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmaya çalışmıştır.

1988 yılında profesörlüğe atanan Dr. Türmen, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak, anne ve çocuk sağlığının toplumda öncelik kazanmasına çalışmıştır.

1990 yılında Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’ne atanmış olup bu dönemde, temel sağlık hizmetlerinin yoksullara ulaştırılması, yoksullar için sağlık sigorta sistemi ve sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirlmesine öncelik vermiştir.

1991 yılında, Sağlık Bakanlığı Müşteşar Yardımcılığı görevine getirilmiş ve bu görevde, Sağlık Reformu ve Hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmıştır.

1989-1992 yıllarında Türkiye’yi, WHO’nun Dünya Sağlık Asamblelerinde ve Avrupa Bölge toplantılarında temsil etmiştir. WHO’ya uzman olarak üreme sağlığı araştırmaları, bebek beslenmesi, sağlıkta kadın-erkek eşitliği, anne ve çocuk sağlığı konularında danışmanlık yapmıştır.

1992 yılında, Cenevre’de WHO’nun Aile Sağlığı Bölümü Direktörü olarak atanmıştır. Bu görevde, 1994 Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansının, 1995 Beijing Kadın Konferansının temel belgelerinin hazırlanmasında ve içeriğinde sağlık boyutu kazandırılması için çalışmıştır.

Bu belgeler daha sonraki küresel politikaların ve eylem planlarının hazırlanması için Dünya Sağlık Örgütü Asamble kararlarına kaynak teşkil etmiştir. 1995’te, Aile ve Üreme Sağlığı’ndan sorumlu İcra Direktörü pozisyonuna terfi eden Dr. Türmen, bu görevinde Kadın Sağlığı, Çocuk ve Adölesan Sağlığı, Üreme Sağlığı, Üreme Sağlığı Araştırmaları ve Beslenme Bölümlerinden sorumlu olmuştur. Bu üst yöneticilik görevinde büyük bir bütçe ve personelden sorumlu olup, değişik bölgeler ve ülkelerde toplum sağlığı programları oluşturmuş ve yönetmiştir. Bu dönemde, Dr.Türmen ve ekibi, üreme sağlığı, güvenli annelik, yenidoğan sağlığı, gençlerin sağlığı, kadın sağlığı gibi konuların temel öğelerinin anlaşılması ve bu konudaki bilgilerin yaygınlaştırılması için önemli çalışmalar yapmışlardır. Kadın-erkek eşitliği, kadınlara karşı şiddet ve kadınların genital mutilasyon konularını sağlık açısından ele almıştır. Kahire Konferansı Eylem Planındaki önceliklere ilişkin normatif ve program geliştirme çalışmaları yapmış ve bu global programların bölgeler ve ülkeler tarafından uygulanmasını desteklemiştir. Üreme Hakları ve kadın mültecilerin üreme sağlığı ile ilgili sorunları üzerine bu konuda çalışan gruplarla işbirliği yaparak önemli çalışmalara imza atmıştır.

1998’de, yeni WHO Genel-Direktörü, Dr. Graham Bruntland’a başdanışman olarak atandı ve WHO’daki reform çalışmalarına aktif olarak katıldı. 2000 yılına kadar bu görevde kalan Dr. Türmen, daha sonra Aile ve Toplum Sağlığı İcra Direktörü görevine getirildi. Bu görev, Kadın Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Çocuk ve Adölesan Gelişmesi, Üreme Sağlığı ve Üreme Sağlığı Araştırmaları alanlarını kapsamaktaydı. 2000 yılında, bu programlar gurubuna yeni kurulan HIV/ AIDS bölümü katılmıştır.

2003 yılında, Dr. Türmen yeni Genel Direktör Dr. J. W. Lee’nin temsilciliği görevine getirilmiş ve toplum sağlığı ve fikri mülkiyet hakları konusunda çalışan WHO Komisyonunun çalışmasına önderlik etmiştir. 2006 yılında analitik bir rapor yayınlayan bu komisyon, 2006 yılında Dünya Sağlık Asamblesinde alınan ve gelişmekte olan ülkelerin hastalıklarına yönelik araştırma ve gelişme gereksinimleri için çözüm arayan karar tasarısına temel teşkil etmiştir.

Dr. Türmen, profesyonel yaşamına, klinisyen, akademisyen ve araştırmacı olarak başlamış ve tüm çalışmalarında toplum sağlığı önem kazanmıştır. Özellikle temel sağlık sistemlerinin kuvvetlendirilmesi ve yoksul bölgelerde sağlık programları geliştirme üzerine ihtisaslaştırmıştır. Yoksulluğun giderilmesi, farklılıkların azaltılması için sağlığa yatırımın önemini çalışmalarında vurgulamıştır. Kadın sağlığı, kadın-erkek eşitliği ve insan hakları savunucusudur. Sağlık politikalarının geliştirilmesi, planlanması ve uygulanmasında geniş deneyim sahibidir.Çalışmalarında, aynı amaç için çalışan değişik guruplarla ortaklık kurup birlikte çalışmaya özen gösterir.Yaratıcı ve başarılı programlar için fon ve maddi katkı verecek ortaklıklar bulma özelliğine sahiptir.Değişik ortamlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çalışmış ve deneyim kazanmıştır.Çalışma yaşamındaki en temel özelliklerden biri, değişik ortam durum ve kültürlere saygı ile yaklaşmak olmuştur. WHO’da sivil toplum örgütlerinin, özellikle kadın sağlığı savunucularının sağlık politikalarını katkıda bulunmalarını desteklemiştir. Önemli sağlık ve kadın kuruluşlarında tanınan bir kişiliktir.Birçok bilimsel yayınları ve kitapları vardır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Hakim olan Dr. Rıza Türmen ile evlidir ve bir kızı vardır.